#

Pro pořadatele

Na této stránce najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se pořádání hudební produkce a informace o technických/organizačních podmínkách nezbytných pro uskutečnění vystoupení kapely TOP TON. Můžete si stáhnout také potřebné dokumenty.

Volný prostor/podium

Potřebujeme podium nebo volný vyvýšený prostor o rozměrech minimálně cca 4 m x 2 m.


Přívod elektřiny

Samostatný přívod elektrické energie - 230V/16A nebo 400V/32A (zásuvka 5kolíková nebo 4kolíková) zapojený dle platných norem a umístěný na podiu nebo v jeho blízkosti.


Přístup ke vchodu/rampě

Zajištění volného přístupu a průjezdu k místu, ze kterého je možné stěhovat aparaturu na podium - ideálně parkovací místo vedle rampy/vchodu.


Venkovní produkce

Pro kapelu je potřeba zajistit kryté podium s pevnou střešní konstrukcí a bočními stěnami (nebo pevný stan s dostatečně vyvýšenou podlážkou/podlahou) s výše uvedenými minimálními rozměry. V případě nesplnění této podmínky nemůžeme venkovní produkci uskutečnit.


Pořadatelská služba

Pořadatel odpovídá za dodržení bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů v místě konání akce a zajistí odpovídající pořadatelskou službu, která mj. zamezí vstupu nepovolaných osob na podium a do prostoru umístěné zvukové aparatury.


Odpovědnost za škody

Pořadatel odpovídá od okamžiku vyložení před vystoupením do okamžiku naložení po vystoupení za nepoškozenost vybavení kapely (zvuková/nástrojová aparatura a další vybavení), a to bez ohledu na to, zda škoda vznikla kapele vinou nedodržení předpisů či technických podmínek (vadná elektroinstalace, výpadky el. energie apod.), zanedbáním povinností pořadatelské služby či škodu způsobili návštěvníci akce. V případě poškození či odcizení vybavení kapely se pořadatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v plné výši.


Poplatky OSA

Poplatky OSA (Ochranný svaz autorský) za vystoupení kapely platí vždy pořadatel akce. Hudební produkci je povinnen ohlásit předem. Produkce pro uzavřenou společnost (svatby, soukromé oslavy, firemní akce apod.) jsou od poplatků OSA osvobozeny. Pro účely ohlášení produkce si stáhněte Seznam skladeb k užití a využijte odkaz na formulář / elektronické podání.


Možnost využití aparatury

Pořadatel může po dobu vystoupení kapely využít zvukovou aparaturu pro moderování, losování tomboly či přehrání zvukových nosičů (předtančení, vystoupení hostů apod.). Požadavky na využití aparatury a technické detaily s námi konzultujte předem - předejdeme tak vzniku nečekaných komplikací (nekompatibilita zvukových nosičů / formátu médií apod.).


UPOZORNĚNÍ

Nebudou-li ze strany pořadatele zajištěny potřebné technické a organizařní podmínky, je kapela oprávněna od vystoupení ustoupit nebo vystoupení předčasně ukončit, a to s nárokem na plnou úhradu dohodnuté odměny.

Pokud nemůžete požadované podmínky zajistit nebo máte pochybnosti či dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Ke stažení

Kontakt